10 maja 2017

Statut

 

STATUT FUNDACJI

Dokładam się”

(„Statut”)

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Nazwa Fundacji brzmi: Dokładam się.

 2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć spółki, stałe i czasowe oddziały nie posiadające osobowości prawnej, biura, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek, fundacji, organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 5. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

II. Cele Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności społecznej, upowszechnianie filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalności charytatywnej, dobroczynnej, humanitarnej, promocji i organizacji wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym wspieranie organizacyjne i finansowe osób i podmiotów działających w tych sferach.

§ 4

Cele określone w § 3 Fundacja może realizować poprzez:

 1. zbieranie środków finansowych lub wspieranie zbiórek prowadzonych przez inne podmioty i osoby,

 2. pomoc osobom i podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego w pozyskiwaniu zasobów niezbędnych do prowadzenia ich działalności, w tym udzielanie lub organizowanie na ich rzecz wsparcia technicznego, szkoleniowego, organizacyjnego, informacyjnego, promocyjnego, rzeczowego i finansowego,

 3. promowanie i rozwijanie współpracy przedsiębiorstw, sektora pozarządowego i instytucji publicznych,

 4. gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach i podmiotach szukających wsparcia w zakresie zgodnym z celami Fundacji,

 5. produkcję i upowszechnianie w Internecie i innych środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w radio, prasie i telewizji, i za pomocą wydawnictw, wiedzy służącej realizacji celów Fundacji,

 6. skupianie ludzi w Polsce i za granicą wokół działań i idei Fundacji,

 7. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących m.in. wymianie doświadczeń osób lub innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

 8. tworzenie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie,

 9. ustanawianie medali, odznaczeń, nagród, wyróżnień i certyfikatów oraz przyznawanie ich osobom i podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub zasłużonych dla samej Fundacji,

 10. organizowanie konkursów, udzielanie dotacji, grantów i stypendiów.

§ 5

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność wskazana w §4 może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

III. Majątek Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz środki finansowe, rzeczowe, nieruchomości, prawa oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przekazana Fundacji przez Fundatora – Klub Inteligencji Katolickiej z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Fundatorem”) – w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

  2. dotacji, subwencji i grantów,

  3. krajowych i zagranicznych darowizn, zbiórek, imprez publicznych, zapisów i spadków,

  4. odsetek od depozytów, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

  5. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  6. dochodów z aktywów, ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

  7. innych, niewymienionych powyżej środków finansowych, majątkowych, w tym rzeczowych i niematerialnych pochodzących od osób fizycznych, prawnych (w tym udziału w zyskach), przedsiębiorców, instytucji krajowych i zagranicznych, ośrodków i innych osób i podmiotów nie wymienionych w statucie.

 4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na dowolny cel statutowy, chyba, że darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca zastrzegł inaczej. Zastrzeżenie to nie może jednakże być sprzeczne ze statutem Fundacji, w którym to wypadku Fundacja może zwrócić środki.

 5. Wszelkie dochody Fundacja przeznacza na realizację jej celów statutowych. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§ 7

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Rady Programowej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,

 2. rozporządzaniu majątkiem Fundacji na rzecz: członków Rady Fundacji, Rady Programowej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: członkowie Rady Fundacji, Rady Programowej, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

Szczegółowe zasady zarządzania majątkiem Fundacji, strukturę organizacyjną Fundacji i obowiązujące procedury określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Radę Fundacji.

IV. Organy Fundacji

§ 9

 1. Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,

 2. Rada Fundacji,

 3. Rada Programowa.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

 2. Z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w treści statutu, uchwały Zarządu i Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy pełnego składu danego organu. Pełny skład danego organu oznacza wszystkich aktualnie powołanych członków danego organu.

 3. Posiedzenia organów Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

IV. a. Zarząd

§ 10

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.

 2. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

 3. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Rada Fundacji może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu.

 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, śmierci lub odwołania przez Radę Fundacji.

 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

 2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

  1. reprezentowanie Fundacji,

  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Fundacji i podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu składników majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji do kwoty wskazanej w Regulaminie pracy Zarządu,

  5. zarządzanie strukturą organizacyjną Fundacji, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 8,

  6. opracowywanie szczegółowych rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji i przedstawiania ich Radzie Fundacji,

  7. zatrudnianie pracowników Fundacji,

  8. przygotowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi odpowiednich sprawozdań z działalności Fundacji, w terminie określonym właściwymi przepisami,

  9. występowanie z wnioskami do Rady Fundacji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, leżących w kompetencji Rady Fundacji,

  10. powoływanie, za zgodą Rady Fundacji, pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

  11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Fundacji, nie zastrzeżonych dla innych organów, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Radę Fundacji,

  12. prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Fundacji.

 3. Zarząd obowiązany jest do wykonywania uchwał Rady Fundacji.

§ 12

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym umowy menadżerskiej.

 2. Warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Fundacji. Przewodniczący lub osoba wskazana przez Radę Fundacji jest stroną reprezentującą Fundację przy podpisaniu umowy z członkami Zarządu.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go członek Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu lub na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub zastępujący go członek Zarządu.

 3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu przygotowywany przez Zarząd i uchwalany przez Radę Fundacji.

IV.b. Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji.

 2. Rada liczy od 3 do 7 członków.

 3. Kadencja wszystkich członków Rady Fundacji wynosi 5 lat i ulega automatycznemu przedłużeniu każdorazowo na okresy 5-letnie. Kadencja wygasa z dniem rezygnacji lub śmierci członka Rady.

 4. Członek Rady Fundacji może być odwołany w wyniku tajnego jednomyślnego głosowania pozostałych członków Rady.

 5. Członków pierwszej Rady Fundacji, wraz ze wskazaniem pełnionych przez nich funkcji, powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję i nowych członków w przypadku powiększania składu Rady powołuje Rada po uzyskaniu akceptacji Fundatora dla każdego nowego członka Rady.

 6. Zmniejszenie liczby członków Rady Fundacji poniżej 3 powoduje konieczność niezwłocznego uzupełnienia składu Rady. Jeżeli Rada nie dokona uzupełnienia składu w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym w jej skład wchodzi mniej niż 3 osoby, Fundator uzupełnia skład Rady do stanu minimalnego określonego w punkcie 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady do 1 osoby lub ich braku, Fundator w ciągu 6 tygodni od zmniejszenia uzupełnia skład Rady do stanu minimalnego określonego w punkcie 2.

 7. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje Radę oraz z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady, nie później niż w terminie 21 dni od wpływu wniosku, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

 8. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może pełnić swoich obowiązków, upoważnionym do ich wykonywania jest Wiceprzewodniczący. Jeżeli, z przyczyn losowych, przerwa w pełnieniu obowiązków przez Przewodniczącego Rady jest dłuższa niż 3 miesiące, Wiceprzewodniczący ma obowiązek niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Fundacji.

 9. Członkowie Rady Fundacji:

  1. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. W uzasadnionych przypadkach Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.

§ 15

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,

 3. uchwalanie wytycznych dotyczących kierunków działania Fundacji i działania Zarządu w poszczególnych kwestiach,

 4. uchwalanie ogólnych planów i programów działania Fundacji oraz zatwierdzanie i opiniowanie szczegółowych planów i programów opracowanych przez Zarząd,

 5. uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego, regulaminów pracy Zarządu, Rady Fundacji i Rady Programowej,

 6. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

 7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,

 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Fundacji,

 9. ocena działalności Zarządu za rok poprzedni oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

 10. zatwierdzanie decyzji Zarządu o zaciąganiu zobowiązań przekraczających jednorazowo kwotę wskazaną w Regulaminie Pracy Zarządu,

 11. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach o których mowa w §2 pkt. 3 statutu,

 13. uchwalanie zmian statutu Fundacji zgodnie z §19 statutu,

 14. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji zgodnie z §18 statutu.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.

 2. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, jak również korzystania z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

IV.c. Rada Programowa

§ 16

 1. Organem opiniodawczym i doradczym Zarządu i Rady Fundacji w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Fundacji jest Rada Programowa.

 2. Do zadań Rady Programowej należy przedstawianie propozycji rozwiązań oraz opinii w zakresie spraw przekazanych Radzie Programowej do zaopiniowania przez Zarząd lub Radę Fundacji.

 3. Rada Programowa liczy nie mniej niż 5 członków. W skład Rady Programowej wchodzą osoby wskazane przez Radę Fundacji oraz przedstawiciel wskazany przez Fundatora.

 4. Kadencja członka Rady Programowej trwa 3 lata. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, śmierci lub odwołania przez organ powołujący. Funkcję członka Rady Programowej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Zasady działania Rady Programowej określa regulamin pracy uchwalany przez Radę Fundacji.

V. Rachunkowość Fundacji

§ 17

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 2. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji sporządza Zarząd, a zatwierdza Rada Fundacji.

VI. Likwidacja Fundacji

§ 18

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz przekazaniu środków majątkowych, które pozostaną po jej likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/5 głosów pełnego składu Rady Fundacji po wysłuchaniu opinii Fundatora.

 2. Likwidacja jest przeprowadzana przez Likwidatora wybranego przez Radę Fundacji. Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.

 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

VII. Przepisy końcowe

§ 19

 1. Zmiana statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Zarządu albo na wniosek Zarządu.

 2. Zmiana statutu następuje uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 4/5 głosów pełnego składu Rady Fundacji. Zmiana statutu w części dotyczącej celów Fundacji, uprawnień Rady Fundacji oraz uprawnień Fundatora określonych w statucie Fundacji wymaga akceptacji Fundatora.

 

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub opinię skontaktuj się z nami:

Fundacja Dokładam się
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel.:  22 827 39 39
KRS: 0000678990
NIP: 5252712033
REGON: 367333349
Numer konta:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000
1902 0318 5691

Tomasz Kiersnowski
tel. 607-301-539
tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska
tel. 606-128-024
kamila.dembinska@dokladamsie.org

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Copyright © 2017 Fundacja Dokładam się
SkyBoat